ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


[27 ก.พ.] พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565

ราคากลาง ยา EPERISONE TAB 50 MG จำนวน ๒๗๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา EPERISONE TAB 50 MG จำนวน ๒๗๐,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะพร้อมโครง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงหลังคาอาคารวันชัย ศิริชนะ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางงานซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟพร้อมชุดเตรียมตัวอย่างแบบไอระเหย ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลางงานซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ LIMAPROST ALFADEX TAB 5 MCG จำนวน ๑๐๐,๑๗๐ เม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพการป้องกันรังสี UVA และ UVB ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๓)

ประกวดราคาจ้างพัฒนา API สำหรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มืใช่ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มืใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง