มฟล. คงความเป็นหนึ่งของมหาวิทยาลัยไทยด้าน International Outlook จากการประกาศผล THE World University Rankings 2024

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 Times Higher Education (THE)  ได้ประกาศผลการจัดอันดับ THE World University Rankings 2024 ภายในงาน THE World Academic Summit 2023 ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งปีนี้ THE มีการปรับเกณฑ์การจัดอันดับใหม่ โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) สามารถรักษาช่วงคะแนนได้ที่ 28.3 – 32.6 ซึ่งเป็นช่วงอันดับที่ 1001-1200 ของโลก เป็นอันดับที่ 5 ของไทย และเป็นอันดับที่ 22 ร่วมของอาเซียน ร่วมกับอีก 4 มหาวิทยาลัยคือ  Ateneo de Manila University ประเทศฟิลิปปินส์ และอีก 3 มหาวิทยาลัยจากประเทศมาเลเซีย คือ Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) และ Universiti Malaysia Terengganu (UMT) จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด  2,673  แห่งที่ส่งข้อมูล โดยมีเพียง 1,904 แห่งที่ได้รับการจัดอันดับทั่วโลก

การจัดอันดับ World University Rankings ของ Times Higher Education (THE)  ปีนี้มีการปรับเกณฑ์การจัดอันดับใหม่ โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานใน 5 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน (Teaching 29.5%) ระบบนิเวศการวิจัย (Research Environment 29%) คุณภาพการวิจัย (Research Quality 30%) อุตสาหกรรม (Industry 4%) และความเป็นนานาชาติ (International Outlook 7.5%) ซึ่งด้านที่โดดเด่นที่สุดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อยู่ในอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยไทยคือด้าน International  Outlook ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 54.0 คะแนน 

การปรับเกณฑ์การจัดอันดับใหม่ ด้าน Citation ถูกปรับชื่อเป็น Research Quality เพื่อวัดคุณภาพผลงานของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยมี 4 ตัวชี้วัดย่อยในด้านนี้คือ

  • Citation Impact (15%) คำนวณจากการอ้างอิงผลงาน โดยมีการถ่วงน้ำหนักตามสาขาวิชา (field-weighted citation impact : FWCI)  
  • Research Strength (5%) คำนวณหาค่าผลกระทบจาก FWCI ของผลงานที่เปอร์เซนไทล์ที่ 75 เพื่อดูความเข้มแข็งในภาพรวมของการวิจัยภายในสถาบัน 
  • Research Excellence  (5%) คำนวณจากจำนวนผลงานที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับ Top 10% ของสาขาตาม FWCI 
  • Research Influence (5%) คำนวณหาผลกระทบจากการถ่วงน้ำหนักด้วยความสำคัญของบทความที่อ้างอิงผลงานของมหาวิทยาลัย

และอีกด้านที่มีการปรับเพิ่มตัวชี้วัด คือด้าน Industry Income ถูกปรับชื่อเป็น Industry โดยยังคงตัวชี้วัด Industry Income (2%) และเพิ่มตัวชี้วัด Patents (2%) เพื่อแสดงความสามารถของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนเศรษฐกิจผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มุ่งเน้นในการวิจัยเพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ให้แก่ประเทศ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืน
“A Leading University in ASEAN with International Recognition Strives for Well-being and Sustainable Future” 

รายละเอียดเพิ่มเติม
เกณฑ์การจัดอันดับ 
www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-university-rankings-2024-methodology 
www.timeshighereducation.com/sites/default/files/the_2024_world_university_rankings_methodology.pdf 
ผลการจัดอันดับ 
www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/world-ranking 
 

  • 5043 ครั้ง
  • #THE