พระราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในปี พ.ศ. 2547 หลังจากที่การก่อสร้างอาคารที่ทำการของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของการสร้างพระราชานุสาวรีย์ของกรมศิลปากรอย่างครบถ้วน และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วัตถุประสงค์ของการจัดสร้าง

  1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในฐานะที่ได้อัญเชิญพระราชสมัญญานามของพระองค์ท่านเป็นชื่อของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีของประชาชนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและปวงชนชาวไทย
  2. เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  3. เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและประชาชนทั่วไป

แนวคิดในการออกแบบ

  1. พระอิริยาบถของพระองค์ที่ทรงเมตตาต่อประชาชนในลักษณะประทับนั่ง 
  2. ทรงฉลองพระองค์ในชุดธรรมดา 
  3. พระพักตร์สดใสยิ้มแย้ม 
  4. มีขนาดสองเท่าของพระองค์จริง 

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ พันโท นภดล สุวรรณสมบัติ เป็นประติมากร และได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จฯทอดพระเนตรพระรูปต้นแบบเพื่อพระราชทานพระวินิจฉัย ต่อมาเมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จฯแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระรูป ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการประกอบพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2548  และจากนั้น ในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2548 ได้มีพิธีชัยมงคลาภิเษกขึ้นที่ลานพระราชานุสาวรีย์