HIGHLIGHT

มฟล.จัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ25ปี พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2566 โดยมีกิจกรรมหลากหลายที่ได้จัดในโอกาสที่ดีนี้ อาทิ กิจกรรมรายงานประชาชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร…

ข่าวเด่น

ข่าวสาร