HIGHLIGHT

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘นางสาวมัชฌิมา นราดิศร’ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวมัชฌิมา นราดิศร ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง…

ข่าวเด่น

ข่าวสาร