สำนักวิชาและหน่วยงาน

สำนักวิชา

สำนักวิชาอีเมลเบอร์โทรศัพท์
สำนักวิชาศิลปศาสตร์liberal-arts@remove-thismfu.ac.th0-5391-6731
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์science@remove-thismfu.ac.th0-5391-6682
สำนักวิชาการจัดการmanagement@remove-thismfu.ac.th0-5391-6695
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศitschool@remove-thismfu.ac.th0-5391-6741
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรagro-industry@remove-thismfu.ac.th0-5391-6738 
สำนักวิชานิติศาสตร์law@remove-thismfu.ac.th0-5391-6864
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางcosmeticscience@remove-thismfu.ac.th0-5391-6830
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพhealth-science@remove-thismfu.ac.th0-5391-6821-3
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์nursing@remove-thismfu.ac.th0-5391-6867
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพanti-aging@remove-thismfu.ac.th02-664-4361
สำนักวิชาแพทยศาสตร์med@remove-thismfu.ac.th0-5391-6566-7
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์dentistry@remove-thismfu.ac.th0-5391-3300
     คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 0-5391-3333
สำนักวิชานวัตกรรมสังคมsocial-innovation@remove-thismfu.ac.th0-5391-6677
สำนักวิชาจีนวิทยาsinology@remove-thismfu.ac.th0-5391-6690
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการintegrative-medicine@remove-thismfu.ac.th0-5391-6609


ศูนย์

ศูนย์อีเมลเบอร์โทรศัพท์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีstic@remove-thismfu.ac.th0-5391-6218
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ห้องสมุด)library@mfu.ac.th0-5391-6315-6
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศcits@remove-thismfu.ac.th0-5391-6411
ศูนย์บริการวิชาการcas@remove-thismfu.ac.th0-5391-7897 ต่อ 8030
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
     สำนักงานเลขานุการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงmedical-center@remove-thismfu.ac.th0-5391-4013
     โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงpr.medical-center@remove-thismfu.ac.th0-5391-4000
     สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงhospital@remove-thismfu.ac.th0-5391-7563
     ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือ และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงwellness-center@remove-thismfu.ac.th0-5391-7717


สถาบัน


สำนักงานวิชาการ

ชื่อหน่วยงานอีเมลเบอร์โทรศัพท์
ส่วนทะเบียนและประมวลผลreg@remove-thismfu.ac.th0-5391-6544-5
     ฝ่ายรับนักศึกษาadmission@remove-thismfu.ac.th0-5391-6103-6
ส่วนพัฒนานักศึกษาsdad@remove-thismfu.ac.th0-5391-6376-7
ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศglobal@remove-thismfu.ac.th0-5391-6026
     หน่วยงานส่งเสริมการบริการนักศึกษาเบ็ดเสร็จ (M for U Centre)m4u@remove-thismfu.ac.th0-5391-6980
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรqa@remove-thismfu.ac.th0-5391-6407
สำนักงานบัณฑิตศึกษาgraduate@remove-thismfu.ac.th0-5391-6137-8
ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษาinternship@remove-thismfu.ac.th0-5391-6366
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขากรุงเทพมหานครฯbangkok-hospital@remove-thismfu.ac.th02-664-2295
ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงsport-complex@mfu.ac.th0-5391-7820
สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงteacoffee@remove-thismfu.ac.th0-5391-6253
ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงcemedplants@mfu.ac.th0-5391-7615-6


สำนักงานบริหารกลาง


สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ชื่อหน่วยงานอีเมลเบอร์โทรศัพท์
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยcounciloffice@mfu.ac.th0-5391-6157,  0-5391-6081


หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงานอีเมลเบอร์โทรศัพท์
หน่วยตรวจสอบภายในinternalaudit@mfu.ac.th0-5391-6009


สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้


หน่วยงานพิเศษ