สำนักวิชาและหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

สำนักวิชา

ชื่อหน่วยงานอีเมลเบอร์โทรศัพท์
สำนักวิชาศิลปศาสตร์liberal-arts@remove-thismfu.ac.th0-5391-6731
     ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง (SALLC)sallc@mfu.ac.th0-5391-6111-2
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์science@remove-thismfu.ac.th0-5391-6682
สำนักวิชาการจัดการmanagement@remove-thismfu.ac.th0-5391-6695
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศitschool@remove-thismfu.ac.th0-5391-6741
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรagro-industry@remove-thismfu.ac.th0-5391-6738 
สำนักวิชานิติศาสตร์law@remove-thismfu.ac.th0-5391-6864
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางcosmeticscience@remove-thismfu.ac.th0-5391-6830
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพhealth-science@remove-thismfu.ac.th0-5391-6821-3
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์nursing@remove-thismfu.ac.th0-5391-6869
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพanti-aging@remove-thismfu.ac.th02-664-4361
สำนักวิชาแพทยศาสตร์med@remove-thismfu.ac.th0-5391-6566-7
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์dentistry@remove-thismfu.ac.th0-5391-3300
     คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 0-5391-3333
สำนักวิชานวัตกรรมสังคมsocial-innovation@remove-thismfu.ac.th0-5391-6677
สำนักวิชาจีนวิทยาsinology@remove-thismfu.ac.th0-5391-6690
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการintegrative-medicine@remove-thismfu.ac.th0-5391-6609


ศูนย์

ชื่อหน่วยงานอีเมลเบอร์โทรศัพท์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีstic@remove-thismfu.ac.th0-5391-6218
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ห้องสมุด)library@mfu.ac.th0-5391-6315-6
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศcits@remove-thismfu.ac.th0-5391-6411
ศูนย์บริการวิชาการcas@remove-thismfu.ac.th0-5391-8030
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
     สำนักงานเลขานุการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงmedical-center@remove-thismfu.ac.th0-5391-4013
     โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงadmin.medical-center@mfu.ac.th 0-5391-4000
     สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงhospital@remove-thismfu.ac.th0-5391-7563
     ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือ และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงwellness-center@remove-thismfu.ac.th0-5391-7568สำนักงานวิชาการ

ชื่อหน่วยงานอีเมลเบอร์โทรศัพท์
ส่วนทะเบียนและประมวลผลreg@remove-thismfu.ac.th0-5391-6544-5
     ฝ่ายรับนักศึกษาadmission@remove-thismfu.ac.th0-5391-6103-6
ส่วนพัฒนานักศึกษาstudent.division@remove-thismfu.ac.th0-5391-6376-7
     หอพักนักศึกษาdormitory.studentaffair@mfu.ac.th0-5391-7117
ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศglobal@remove-thismfu.ac.th0-5391-6026
     หน่วยงานส่งเสริมการบริการนักศึกษาเบ็ดเสร็จ (M for U Centre)m4u@remove-thismfu.ac.th 
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรqa@remove-thismfu.ac.th0-5391-6407
สำนักงานบัณฑิตศึกษาgraduate@remove-thismfu.ac.th0-5391-6137-8
ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษาinternship@remove-thismfu.ac.th0-5391-6366
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขากรุงเทพมหานครฯbangkok-hospital@remove-thismfu.ac.th02-664-2295
ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงsport-complex@mfu.ac.th0-5391-7820
สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงteacoffee@remove-thismfu.ac.th0-5391-6253
ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงcemedplants@mfu.ac.th0-5391-7615-7616สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ชื่อหน่วยงานอีเมลเบอร์โทรศัพท์
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยcounciloffice@mfu.ac.th0- 5391-6081


หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงานอีเมลเบอร์โทรศัพท์
หน่วยตรวจสอบภายในinternalaudit@mfu.ac.th0-5391-6009หน่วยงานพิเศษ

ชื่อหน่วยงานอีเมลเบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อราcoe-fungal@remove-thismfu.ac.th0-5391-6961, 0-5391-6963
โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงfrench-gms@remove-thismfu.ac.th0-5391-6845
สำนักงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาbotanical@remove-thismfu.ac.th0-5391-6470
ศูนย์ศึกษา วิจัยและปฏิบัติการเพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่า หมอกควันในประเทศไทยและในภูมิภาค  
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติcenpi@mfu.ac.th0-5391-7552 , 0-5391-7551
หน่วยจัดการสารสนเทศimu@mfu.ac.th0-5391-6532-33, 0-5391-7141
โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขงmekong-museum@remove-thismfu.ac.th0-5391-7067
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรsclc@remove-thismfu.ac.th0-5391-7097