ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ประกวดราคาจ้างพัฒนา API สำหรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็ก ชนิดความถี่สูง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหุ่นฝึกตรวจช่องท้องแบบมีพยาธิสภาพ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างงานปรับปรุงห้อง CaST Center (Cadaveric Surgical Trainning Center) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและเว็บไซต์หน่วยงานอื่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อสาร FM-200 จำนวน 70 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าบริการยานพาหนะ (รถยนต์ตู้) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง