สถิติการให้บริการ

ด้านการเรียน การสอน

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด
ปีการศึกษา 2565

 

จำนวนนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2565

 

จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด
ปีการศึกษา 2565

 

จำนวนนักศึกษาใหม่ต่างชาติ
ปีการศึกษา 2565

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด
ปีการศึกษา 2561-2565

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2564
แยกตามสำนักวิชา

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2564
แยกตามระดับการศึกษา

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2559-2563

 

ด้านการวิจัย

สถิติผู้ได้รับทุน Basic Research
ปีงบประมาณ 2566

ด้านบริการชุมชน

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ 2565
จำแนกตามประเภทที่ให้บริการ

ด้านบริการทางการแพทย์

จำนวนผู้ป่วย (ราย) แยกตามสิทธิ์การรักษา
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้านการบริการของหน่วยงานสนับสนุน

จำนวนคณะดูงาน
ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566