สถิติการให้บริการ

ด้านการเรียน การสอน

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด
ปีการศึกษา 2565

 

จำนวนนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2565

 

จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด
ปีการศึกษา 2565

 

จำนวนนักศึกษาใหม่ต่างชาติ
ปีการศึกษา 2565

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด
ปีการศึกษา 2561-2565

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2564
แยกตามสำนักวิชา

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2564
แยกตามระดับการศึกษา

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2559-2563

 

ด้านการวิจัย

จำนวนโครงการวิจัยและงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2561 - 2565

ด้านบริการชุมชน

จำนวนโครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ 2565
จำแนกตามประเภทที่ให้บริการ

ด้านบริการทางการแพทย์

จำนวนผู้เข้ารับบริการทางสุขภาพ
ปีงบประมาณ 2562 - 2565

ด้านการบริการของหน่วยงานสนับสนุน

จำนวนคณะดูงาน
1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65