คณะกรรมการสภา

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศ. (พิเศษ) ดร.วันชัย ศิริชนะ

ประวัติ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์

ประวัติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประวัติ

ผศ. ดร.มัชฌิมา นราดิศร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติ

นายทวิช เตชะนาวากุล
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ประวัติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกนิษฐ์ สารสิน

ประวัติ

นายชัย โสภณพนิช

ประวัติ

ศ. ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย

ประวัติ


ผศ. ดร.ประวิตร  นิลสุวรรณากุล

ประวัติ

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

ประวัติ

นายพิทูร พุ่มหิรัญ

ประวัติ


นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

ประวัติ

ศ. (เกียรติคุณ) ดร.ยอดหทัย  เทพธรานนท์

ประวัติ

รศ. ทพ. นพ. ดร.สิทธิชัย ทัดศรี

 


ศ. (พิเศษ) สมชาย พงษธา

ประวัติ

พลเอก สาโรช  เขียวขจี

ประวัติ

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

ประวัติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร

ผศ. (พิเศษ) ทพ.ไพศาล  กังวลกิจ

ประวัติ

รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม

รศ. ดร.สาโรจน์  รอดคืน

ประวัติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

รศ. ดร.พลวัฒ  ประพัฒน์ทอง

ประวัติ

รศ. ดร.ดรุณี  วัฒนศิริเวช

ประวัติ

ผศ. ดร.ชูเกียรติ  น้อยฉิม

ประวัติ

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

ดร.แสวง เครือวิวัฒนกุล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ. ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ