คณะกรรมการสภา

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.วันชัย ศิริชนะ

ประวัติ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์

ประวัติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ศาสตราจารย์
นพ.สิริฤกษ์ ทรงวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประวัติ

รองศาสตราจารย์
ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติ

นายทวิช เตชะนาวากุล
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ประวัติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกนิษฐ์ สารสิน

ประวัติ

นายชัย โสภณพนิช

ประวัติ

ศาสตราจารย์
ไชยยศ เหมะรัชตะ

ประวัติ


ศาสตราจารย์
ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ประวิตร  นิลสุวรรณากุล

ประวัติ

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

ประวัติ


นายพิทูร พุ่มหิรัญ

ประวัติ

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

ประวัติ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.วิชัย บุญแสง

ประวัติ


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร. สมจิต หนุเจริญกุล

ประวัติ

ศาสตราจารย์พิเศษ
สมชาย พงษธา

ประวัติ

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

ประวัติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.ปภัสสร
ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์

ประวัติ

รองศาสตราจารย์
ดร.นันทนา คชเสนี

ประวัติ

อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง

ประวัติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ

รองศาสตราจารย์
ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.มัชฌิมา นราดิศร

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล

ประวัติ

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

นายเรียบ นราดิศร

ดร.แสวง เครือวิวัฒนกุล

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท

ประวัติ