สำนักวิชา


สำนักวิชาศิลปศาสตร์
โทรศัพท์. 0 5391 6731   เว็บไซต์: liberal-arts@remove-thismfu.ac.th

 


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์. 0 5391 6682   เว็บไซต์: science.mfu.ac.th

 


สำนักวิชาการจัดการ
โทรศัพท์. 0 5391 6695   เว็บไซต์: management.mfu.ac.th

 


สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์. 0 5391 6741-2   เว็บไซต์: itschool.mfu.ac.th

 


สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์. 0 5391 6738-9   เว็บไซต์: agroindustry.mfu.ac.th

 


สำนักวิชานิติศาสตร์
โทรศัพท์. 0 5391 6864   เว็บไซต์: law.mfu.ac.th

 


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โทรศัพท์. 0 5391 6821-3   เว็บไซต์: healthsci.mfu.ac.th

 


สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
โทรศัพท์. 0 5391 6867   เว็บไซต์: nursing.mfu.ac.th

 


สำนักวิชาแพทยศาสตร์
โทรศัพท์. 0 5391 4500   เว็บไซต์: medicine.mfu.ac.th

 


สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
โทรศัพท์. 0 5391 3300   เว็บไซต์: dentistry.mfu.ac.th

 


สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
โทรศัพท์. 0 5391 6677   เว็บไซต์: social-innovation.mfu.ac.th

 


สำนักวิชาจีนวิทยา
โทรศัพท์. 0 5391 6690   เว็บไซต์: sinology.mfu.ac.th

 


สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
โทรศัพท์. 0 5391 6609   เว็บไซต์: im.mfu.ac.th