สำนักวิชาจีนวิทยา

สำนักวิชาจีนวิทยาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงระยะที่ 7 (พ.ศ. 2555-2559) นับเป็นสำนักวิชาที่ 14 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้พัฒนาจากการเป็นสาขาวิชาภาษาจีน ภายใต้สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาจีนวิทยากำหนดวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานดังนี้

  • เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน การผลิตงานวิชาการ การสร้างสรรค์งานวิจัย และการให้บริการวิชาการในเรื่องต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับประเทศจีน
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้รอบรู้เรื่องจีน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนมีความเข้าใจในแนวคิดวิถีจีนเป็นอย่างดี นอกเหนือไปจากความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านภาษาจีน
  • เพื่อสร้างพื้นฐานให้แก่นักศึกษาต่างสาขาของมหาวิทยาลัยในด้านความรู้เกี่ยวกับจีน และความเข้าใจในแนวคิดวิถีจีน นอกเหนือไปจากพื้นฐานทักษะภาษาจีน
  • เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในด้านต่างๆ เกี่ยวกับจีน และเป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างชาวไทยกับชาวจีน
  • เพื่อแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาภารกิจทั้ง 5 คือ การเรียนการสอน งานวิชาการ งานวิจัย การให้บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ เกี่ยวกับจีน


หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท


ติดต่อสำนักวิชา


สำนักวิชาจีนวิทยา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
0 5391 6690, 0 5391 7783-4
0 5391 7787
sinology@mfu.ac.th
sinology.mfu.ac.th