Social Media

MFUconnect

ข่าวเด่น

มฟล. ลงนามความร่วมมือมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต ประเทศฟิลิปปินส์ ในฐานะมหาวิทยาลัยประสานดำเนินการเครือข่าย AATBI จำนวน 22 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศฟิลิปปินส์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร สถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา

มฟล. จัดการอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา

มฟล. ร่วม MOU บ.ธัญ-ออริซ่า ผลิตบัณฑิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างผู้นำธุรกิจสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ (Creative Wellness Business Leadership)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มฟล. ลงพื้นที่สำรวจผู้ร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลาง-ย่อม โดยนำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง