ข่าวเด่น

มฟล. ร่วมสืบสานประเพณีไทย ส่งขบวนร่วมงาน “ลอยกระทงเทศบาลเชียงราย” ประจำปี 2566

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ส่วนพัฒนานักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม

ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส

25 ปี มฟล.ชูวิสัยทัศน์พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นอยู่ที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืน เปิดงานวิชาการ MFU INNOVATION DAY 2023 เร่งพัฒนาคนรับเศรษฐกิจ-สังคม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น อธิการบดี สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนบริการงานวิจัย MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม

MFU RUN 2023 งานวิ่งในมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในใจ ได้บุญ-ได้ใจ-ได้สุขภาพ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น 25 ปี แห่งการสถาปนา อธิการบดีผู้ก่อตั้ง อธิการบดี นักศึกษาเก่า

สมาคมนักศึกษาเก่า มฟล. จัดกิจกรรม “มฟล. ปิ๊กบ้าน 2023” สุดอบอุ่น-ประทับใจ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น 25 ปี แห่งการสถาปนา อธิการบดีผู้ก่อตั้ง อธิการบดี นักศึกษาเก่า

มฟล. ร่วมจัดเสวนา “ศาลากลางเชียงรายหลากหลายเรื่องเล่า” ในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ศูนย์บริการวิชาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง