กิจกรรมการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม


มฟล. จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของความพิการทางการเรียนรู้ (LD) และออทิสติก

มฟล. ลงพื้นที่สำรวจผู้ร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลาง-ย่อม โดยนำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

มฟล. ลงพื้นที่สำรวจผู้ร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลาง-ย่อม โดยนำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

มฟล. เยือน Chia Nan University of Pharmacy and Science ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อเจรจาสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด ผู้เชี่ยวชาญภาษา Java หารือความร่วมมือทาววิชาการและ Cooperative and Work Integrated Education

กิจกรรมอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2566

อธิการบดี มฟล. ร่วมหารือคณะนักศึกษาแพทย์จาก Oregon Health and Science University ในแผนความร่วมมือด้านสาธารณสุข

กิจกรรมอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2566

สนว.วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จับมือ บริษัท ไอ.พี.วัน จำกัด บูรณาการการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์

‘วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง’ มฟล.-มช.-มน.-มพ.ผนึกกำลังเตรียมพัฒนาวิชาการร่วมกัน

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มฟล.

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มฟล.