คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อธิการบดี/รองอธิการบดี    |    ที่ปรึกษาอธิการบดี        |    ผู้ช่วยอธิการบดี    |    คณบดี    |    ผู้อำนวยการ


 

อธิการบดี

 

 

ผศ. ดร.มัชฌิมา นราดิศร
อธิการบดี

โทรศัพท์. 0 5391 6060
อีเมล: matchima@mfu.ac.th

 

รองอธิการบดี

 

 

รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม
รองอธิการบดี

โทรศัพท์. 0 5391 6530
อีเมล: chussana@mfu.ac.th

 

ศ. ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์
รองอธิการบดี

โทรศัพท์. 0 5391 6074
อีเมล: sujitra.won@mfu.ac.th

 

รศ. ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช
รองอธิการบดี

โทรศัพท์. 0 5391 6263
อีเมล: darunee@mfu.ac.th

 

ผศ. ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
รองอธิการบดี

โทรศัพท์. 0 5391 6094
อีเมล: phanuphong@mfu.ac.th

 

ผศ. ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา
รองอธิการบดี

โทรศัพท์. 0 5391 6473
อีเมล: nathapornpan@mfu.ac.th

 

อาจารย์วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล
รองอธิการบดี

โทรศัพท์. 0 5391 6809
อีเมล: vittayasak@mfu.ac.th