คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้อำนวยการศูนย์

 

 

อาจารย์ ดร.มาหะมะ เซะบากอ
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์. 0 5391 6417
อีเมล: mahamah.seb@mfu.ac.th

 

ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
ศูนย์บริการวิชาการ

โทรศัพท์. 0 5391 7897 ต่อ 8030
อีเมล: natthawut.yod@mfu.ac.th

 

ผศ. ดร.สยาม ภพลือชัย
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์. 0 5391 6213
อีเมล: siam@mfu.ac.th

 

นางดาวนภา สุยะนนท์
ผู้อำนวยการ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

โทรศัพท์. 0 5391 6315
อีเมล: daonapa.suy@mfu.ac.th

 

รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์. 0 5391 6530
อีเมล: chussana@mfu.ac.th

 

ผู้อำนวยการสถาบัน

 

 

ศ. ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์. 0 5391 6074
อีเมล: sujitra.won@mfu.ac.th

 

ผศ. ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทรศัพท์. 0 5391 6473
อีเมล: nathapornpan@mfu.ac.th