คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อธิการบดี/รองอธิการบดี        |    ที่ปรึกษาอธิการบดี       |    ผู้ช่วยอธิการบดี    |    คณบดี    |    ผู้อำนวยการ


 

ผู้ช่วยอธิการบดี

 

 

นางกัลยา สุวรรณภักดี
ผู้ช่วยอธิการบดี

โทรศัพท์. 0 5391 6507
อีเมล: kalaya@mfu.ac.th

 

ผศ. ดร.สุทธิวัลย์ สีทา
ผู้ช่วยอธิการบดี

โทรศัพท์. 0 5391 6474
อีเมล: sutthiwal.set@mfu.ac.th

 

ผศ. ดร.วิภพ สุทธนะ
ผู้ช่วยอธิการบดี

โทรศัพท์. 0 5391 6093
อีเมล: wipob.sut@mfu.ac.th

 

ผศ. ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง
ผู้ช่วยอธิการบดี

โทรศัพท์. 0 5391 6509
อีเมล: natthakan.run@mfu.ac.th

 

ผศ. ดร.กรกช จันทร์เสรีวิทยา
ผู้ช่วยอธิการบดี

โทรศัพท์. 0 5391 7138
อีเมล: korakot.cha@mfu.ac.th

 

อาจารย์ศรุตนันท์ โสภณิก
ผู้ช่วยอธิการบดี

โทรศัพท์. 0 5391 6508
อีเมล: sarutanan.sop@mfu.ac.th

 

นางดาวลักษณ์ สุทธนู
ผู้ช่วยอธิการบดี

โทรศัพท์. 0 5391 6564
อีเมล: daolak@mfu.ac.th