ในรั้วมหาวิทยาลัย

ด้วยความตระหนักถึงสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตของผู้คนในทางการดูแลสุขภาพอนามัย การพักผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงได้จัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสม บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดสวยงาม และจัดหาเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เพียงพอ เพื่อรองรับชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้สมกับความเป็น "เมืองมหาวิทยาลัย" ที่ผู้คนใช้ชีวิตด้วยความสุขและมีคุณภาพอย่างแท้จริง

หน่วยสนับสนุนและให้บริการวิชาการ

สถานที่สำคัญ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ส่งเสริมสุขภาพ

บริการที่พักภายในมหาวิทยาลัย

แผนที่มหาวิทยาลัย