แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (บำรุงรักษาเครื่องเลเซอร์ Picosecond ชนิด Nd YAG พร้อมอุปกรณ์ประกอบรุ่น Pico Way ALEX HEAD PICOWAY)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ค่าต่อสิทธิ์อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก Firewall (สัญญาเริ่ม ๔ เม.ย.๖๗ - ๓ เม.ย.๖๗)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ค่าเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - พ.ศ.๒๕๗๑) (๕ ปี)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จ้างซักผ้า

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (ค่าจ้างดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่และกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยแม่่ฟ้าหลวง)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบน้ำ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ค่าเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่งดีเซล จำนวน ๓ คัน ระยะเวลาเช่า ๕๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๑)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งานปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เครื่องวัดประสิทธิภาพการป้องกันรังสี UVA และ UVB ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle จำนวน ๑ ระบบ