แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เครื่องล้างกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร แบบแบ่งโซนสะอาดและสกปรก ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๓ ชุด

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานปรับปรุงพื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องรักษาโรคด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง (Hyperbaric Chamber) จำนวน ๑ งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ค่าเช่าพื้นที่ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำหรับซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ Chiller Plant System จำนวน ๑ งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ค่าเช่าเหมาบริการ-ยานพาหนะ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๖๕ - ๓๐ กันยายน ๖๖

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อ (ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๕)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระบบเสียงสำหรับห้องประชุม ๔๑ ที่นั่ง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการ เช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ งาน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการ เครื่องตรวจจับสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า แบบประตู ๒ ช่องทาง จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการ เครื่องสแกนสไลด์สำหรับ digiral pathology ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ รายการ