บุคลากร

 


ข่าวสาร

กิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

 

บริการการศึกษา ทั่วไป
ระบบบริการการศึกษา MFU e-Office
ปฏิทินการศึกษา รายปี สารบรรณออนไลน์
  ค้นหาจดหมาย และพัสดุไปรษณีย์
อีเมล / ระบบเครือข่าย ข้อมูลเช็คพร้อมจ่าย
MFU mail  
MFU VPN การลา ลงเวลา เงินเดือน
Microsoft 365 ค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา / เงินเดือน
  ระบบลา และชี้แจ้งการลงเวลาออนไลน์
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ  
แจ้งลงโปรแกรมสารสนเทศ เช่น ระบบรับนักศึกษา, ระบบ ERP ฯลฯ สนับสนุนการเรียน การสอน
แจ้งซ่อม / ลงโปรแกรมทั่วไป ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ห้องสมุด)
ขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ขอใช้บริการ VDO Conference อื่นๆ
ขอยืม / ขอใช้ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ระบบการบริหารจัดการครุภัณฑ์สำหรับศูนย์ไอที
  ระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการส่วนอาคารสถานที่ เกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ
จองรถยนต์ออนไลน์ การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบัตรแสดงตนบุคลากร (Smart Card)
ขอใช้บริการซ่อมบำรุงส่วนอาคารสถานที่  
ระบบขอใช้บริการขนย้าย และจัดสถานที่  
   
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ หอพักนักศึกษา  
ขอใช้บริการซ่อมบำรุงสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้