คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณบดี

 

 

รศ. ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ์
คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์

โทรศัพท์. 0 5391 6721
อีเมล: sorabud.run@mfu.ac.th

 

ศ. ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์. 0 5391 6850
อีเมล: surat.lap@mfu.ac.th

 

ผศ. ดร.ธีรวิศิฎฐ์ เลาหะเพ็ญแสง
คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์. 0 5391 6741
อีเมล: teeravisit.lao@mfu.ac.th

 

รศ. ดร.สาโรจน์ รอดคืน
คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

โทรศัพท์. 0 5391 6738
อีเมล: saroat@mfu.ac.th

 

ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์
คณบดีสำนักวิชาการจัดการ

โทรศัพท์. 0 5391 6695
อีเมล: piyatida@mfu.ac.th

 

ผศ.สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์
คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์

โทรศัพท์. 0 5391 6019
อีเมล: suchin.kri@mfu.ac.th

 

รศ. ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

โทรศัพท์. 0 5391 6830
อีเมล: wandee.run@mfu.ac.th

 

ผศ. ดร.วิภพ สุทธนะ
รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โทรศัพท์. 0 5391 6093
อีเมล: wipob.sut@mfu.ac.th

 

ผศ. ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์
คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

โทรศัพท์. 0 5391 6867
อีเมล: chompunut.sop@mfu.ac.th

 

ดร.กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์
คณบดีสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

โทรศัพท์. 02 664 4361
อีเมล: karnt.won@mfu.ac.th

 

ศ. นพ.ศุภกร โรจนนินทร์
คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์

โทรศัพท์. 0 5391 6566
อีเมล: supakorn.roj@mfu.ac.th

 

ผศ. (พิเศษ) ทพ.ไพศาล กังวลกิจ
คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

โทรศัพท์. 0 5391 3300
อีเมล: paisan.kan@mfu.ac.th

 

ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์
คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา

โทรศัพท์. 0 5391 6690
อีเมล: teeraparp.pre@mfu.ac.th

 

ผศ. ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม

โทรศัพท์. 0 5391 6094
อีเมล: phanuphong@mfu.ac.th

 

ดร. พญ.สุลัคณา น้อยประเสริฐ
คณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

โทรศัพท์. 0 5391 6609
อีเมล: sulakkana.noi@mfu.ac.th