คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อธิการบดี/รองอธิการบดี    |    ที่ปรึกษาอธิการบดี    |    ผู้ช่วยอธิการบดี    |    คณบดี    |    ผู้อำนวยการ


 

ที่ปรึกษาอธิการบดี

 

1. นางพรทิพย์ ภูติโยธิน  ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหาร
2. รศ.สุปราณี อัทธเสรี ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการ
3. พลโท ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล วรอุไร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการ
4. ผศ. ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
5. นายจิโรจน์ สุภาพพงศ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการดำเนินการด้านอาคารสถานที่
6. นายเอนก ณัฐโฆษิต ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการดำเนินการด้านอาคารสถานที่
7. นายขจร จิตสุขุมมงคล ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมาย
8. นายสมหวัง บุญระยอง ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านอาคารสถานที่