คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อธิการบดี/รองอธิการบดี    |    ที่ปรึกษาอธิการบดี    |    ผู้ช่วยอธิการบดี    |    คณบดี    |    ผู้อำนวยการ


 

ที่ปรึกษาอธิการบดี

 

1. นายวิโรจน์ สุภาพพงศ์
2. นายโอภาส เขียววิชัย
3. นายขจร จิตสุขุมมงคล
4. รศ. ทพ. นพ. ดร.สิทธิชัย ทัดศรี
5. รศ.สุปราณี อัทธเสรี
6. นายชยธวัช อติแพทย์
7. พล.ท. ศ.เกียรติคุณ นพ.นพดล วรอุไร
8. นางพรทิพย์ ภูติโยธิน
9. นายอเนก ณัฐโฆษิต
10. นายสิริพัฒน์ สิริเวทิน
11. นายจักร บุญ-หลง
12. ผศ. ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ