สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต (Well- being) การจัดการความเครียดด้วยตัวเอง ให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมนักศึกษาทั้งทางด้านการเรียน การใช้ชีวิต และสุขภาพจิต ในปีที่ผ่านมาได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอแนะเพิ่มเติมในแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพบว่า  นักศึกษาอยากให้หน่วยงานจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิต (Well- being) การจัดการความเครียดด้วยตัวเอง และอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หน่วยงานจัด สำนักงานให้คำปรึกษาฯ จึงพิจารณาจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการอบรมในหัวข้อที่ให้ความรู้ในการดูแลจิตใจ เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจเรื่องอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง (Knowing your mind)  รู้จักเมตตากรุณาต่อตนเอง (Self-Compassion) เรียนรู้วิธีการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ (Resilience) และเรียนรู้เทคนิควิธีการผ่อนคลายความเครียด (Mind Management) ตลอดจนการบริหารจัดการตนเอง เพื่อช่วยให้สามารถปรับตัวกับการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้ดีมากยิ่งขึ้น ดังนี้

1. วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น.  ณ ห้อง E4A-716 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) กิจกรรมอบรมให้ความรู้การดูแลใจ ( MFU Mental Well-Being)  หัวข้อ"ปรับแนวคิด เปลี่ยนชีวิต พิชิตเป้าหมาย" โดย อาจารย์ฐิตาพร แก้วบุญชู อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 47  คน ผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่  4.87 (ระดับดีมาก)

2. วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง E4A-716 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) อบรมให้ความรู้การดูแลใจ ( MFU Mental Well-Being) หัวข้อ "เป็นผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังอย่างไรไม่ให้เศร้าเกินควร"  โดย อาจารย์ฐิตาพร แก้วบุญชู (อ.พราว)  อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน  24 คน  ผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่  4.78 (ระดับดีมาก)

3. กิจกรรม "วิ่งสลายเครียด" Stress Care Virtual Run   เป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจที่ดีของนักศึกษา โดยเป็นการวิ่งสะสมระยะทางออนไลน์ (Virtual Run) นักศึกษาจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการออกกำลังกาย ตลอดจนได้เรียนรู้วิธีผ่อนคลายความเครียดด้วยการออกกำลังกาย กติกาเดิน-วิ่งที่ไหนก็ได้ ส่งผลการเก็บระยะระหว่างวันที่ 14 ก.พ.-14 มี.ค.67 ทาง https://forms.gle/rMyVo3Ah3iXT894x99  สะสมครบ 25 กิโลเมตร รับ MFU Character 10 คะแนน  พร้อมลุ้นรางวัล (สุ่มจับรางวัล)  ผู้เข้าร่วมที่สะสมระยะสูงสุด 3 อันดับ รับของรางวัลพิเศษ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 251 คน ผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ 4.57 (อยู่ในระดับดีมาก)
 
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมส่งบทความให้กำลังใจตัวเอง แชร์เคล็ดลับ เทคนิคการเรียนและผ่อนคลายความเครียดในแบบฉบับตัวเอง  โดยผลงานที่รับคัดเลือกจะได้ลงในสื่ออารมณ์ดี E-book ของงานให้คำปรึกษาฯ (รายเดือน) ตลอดปีงบประมาณ เพื่อเผยแพร่ไปยังนักศึกษาและบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงส่งผลงานได้ที่  https://forms.gle/v12ZPGUVmRzGUYKF9 

จากการดำเนินงานภายใต้พันธกิจทั้งหมดของสำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา ได้รับการสนับสนุนจากสำนักวิชา หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่จะช่วยกันขับเคลื่อนให้นักศึกษามีความสุขในการเรียน การใช้ชีวิต รู้จักจัดการกับความรู้สึกของตนเองพร้อมทั้งวิธีการขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น ทั้งนี้สำนักงานให้คำปรึกษาฯ จะนำข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา มาต่อยอดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องและสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษารุ่นน้องต่อไปในอนาคต
 

  • 172 ครั้ง
  • #สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา