สำนักวิชาการจัดการ

สำนักวิชาการจัดการ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงค์ใน การเปิดสำนักวิชานี้เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในศาสตร์ต่างๆ ให้กับนักศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยสำนักวิชายึดมั่นในการประสิทธิ์ประศาสตร์ความรู้ใหักับนักศึกษา โดยมุ่งหวังให้นักศึกษารู้จักคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ มีความชำนาญในสาขาวิชา มีทักษะของความเป็นผู้นำ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ จากหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้นทั้งในด้านเนื้อหาวิชา ด้านการฝึกปฏิบัติ มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสื่อการเรียนการสอน เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้แล้ว ทางสำนักวิชา เล็งเห็นถึงความสำคัญและโอกาสทางการศึกษาของนึกศึกษา จึงจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาชั้นนำจากหลายๆ ประเทศ เพื่อเอื้อประโยชน์ใหักับนักศึกาาในการได้รับประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นอกตำราเรียน จากการได้ไปสัมผัสด้วยตนเอง
 หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก


ติดต่อสำนักวิชา


สำนักวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
0 5391 6695
0 5391 6694
management@mfu.ac.th
management.mfu.ac.th