หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ปริญญาโท สำนักวิชาการจัดการ

ภาษาไทย:หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ:Master of Business Administration Program in Business Administration
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ :บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Master of Business Administration (Business Administration)
ชื่อย่อ :M.B.A. (Business Administration)

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเป็นเลิศด้านการบริหารธุรกิจร่วมกับแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยียุคได้อย่างเหมาะสม ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 และบริบทของพัฒนาสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างศักยภาพมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีความรู้ และแนวความคิดในการบริหารธุรกิจแขนงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นความคิดด้านการบริหารองค์การในแง่ต่างๆรวมทั้งเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ที่จะนำไปพัฒนาการดำเนินงานองค์การ
 2. มีทักษะการบริหารจัดการ ให้เป็นผู้มองการณ์ไกลและสามารถปรับตัวในการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี
 3. มีแนวความคิด และพัฒนาความเป็นผู้นำในการเป็นผู้บริหารธุรกิจ
 4. มีทักษะ และความชำนาญในการวิเคราะห์ปัญหาโดยเน้นความสามารถในการวินิจฉัยและตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีระบบและแบบแผน
 5. มีความรู้ ความสามารถในการทำวิจัย และสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์การของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ

บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สามารถทำงานสายงานบริหารในทุกอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐบาล เอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตัว รวมถึงการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศด้านตะวันออก โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถทำงานในสายงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อาทิเช่น

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร การเงิน การตลาด และการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
 • ผู้บริหาร
 • เจ้าของธุรกิจ เป็นต้น

แผน ก1 แผน ก2 และแผน ข (จำนวน  3 ภาคการศึกษาในหลักสูตร)

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร   150,000   บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา  50,000  บาท

แผน ก 1 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 1.5 ปี)
  1) หมวดวิทยานิพนธ์36 หน่วยกิต
    
แผน ก 2 หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต (หลักสูตร 1.5 ปี)
  1) หมวดวิชาพื้นฐาน15 หน่วยกิต
  2) หมวดวิชาบังคับ12 หน่วยกิต
  3) หมวดวิชาเลือก3 หน่วยกิต
  4) หมวดวิทยานิพนธ์12 หน่วยกิต
    
แผน ข 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 1.5 ปี) โครงสร้างของหลักสูตร
  1) หมวดวิชาพื้นฐาน15 หน่วยกิต
  2) หมวดวิชาบังคับ12 หน่วยกิต
  3) หมวดวิชาเลือก12 หน่วยกิต
  4) หมวดวิชาศึกษาอิสระ3 หน่วยกิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2560

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 6 ก.ค. 64