สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและหลักสูตรเทคโนโลยีความงามเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2548 โดยดำริของท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ และคณบดีคนแรกของสำนักวิชา รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ที่มีวิสัยทัศน์อันยาวไกล เล็งเห็นว่าธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและความงามมีการเติบโตสูงและมีศักยภาพในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศได้ แต่ยังขาดบุคลากรที่จบการศึกษาโดยตรงเพื่อรองรับการทำงานในสาขาวิชานี้ โดยในปีแรกได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางทั้งในระดับปริญญาตรีซึ่งเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย และระดับปริญญาโท ซึ่งเปิดสอน ณ อาคารปัญจภูมิ ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ ขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตกำลังคนรองรับการเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

ในปี พ.ศ. 2552 ได้เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีความงาม ในระดับปริญญาตรี โดยเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกและความงามของบุคคล รองรับธุรกิจความงามที่มีการเติบโตอย่างสูงในปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2553 สำนักวิชาได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ในระดับปริญญาเอกขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญสูงในด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและเป็นกำลังสำคัญของการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

ในปี พ.ศ. 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีทั้งสองหลักสูตร และระดับปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 1,039 คน โดยบัณฑิตของสำนักวิชาเป็นกำลังสำคัญของธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและความงามครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิตจากต้นน้ำถึงปลายน้ำหลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก


ติดต่อสำนักวิชา


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

หน่วยประสานงาน กรุงเทพฯ

เลขที่ 127 อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 8 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120.
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0 5391 6830
0 5391 6831
cosmeticscience@mfu.ac.th
cosmeticscience.mfu.ac.th
หน่วยประสานงาน กรุงเทพฯ
02-6790038-9 ต่อ 5116
02-6790038-9 ต่อ 5117