หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ

ปริญญาโท สำนักวิชาการจัดการ

ภาษาไทย:หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ:Master of Business Administration Program in International Logistics and Supply Chain Management
ภาษาไทย:ชื่อเต็ม :บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ)
ชื่อย่อ :บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ)
ภาษาอังกฤษ:ชื่อเต็ม :Master of Business Administration (International Logistics and Supply Chain Management)
ชื่อย่อ :M.B.A. (International Logistics and Supply Chain Management)

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเครื่องมือทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศในการวิเคราะห์ธุรกิจ วางแผนและแก้ปัญหาทางการจัดการโลจิสติสก์และโซ่อุปทาน รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในประเด็นการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ ในภูมิภาคและพื้นที่ชายแดนเป็นพิเศษ  และสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับกระแสโลกาภิวัฒน์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและแนวทางในการจัดการ การวิเคราะห์ธุรกิจและแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 2. สามารถนำความรู้และทักษะที่มีไปประยุกต์กับแผนงาน การทำงาน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. มีความเข้าใจ ทักษะ และความสามารถในการทำงานเป็นทีม
 4. มีวิสัยทัศน์และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานและองค์กรที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในระดับสากล
 5. มีคุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 1. ผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิต อุตสาหกรรมและการบริการ
 2. ผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ธุรกิจ และการจัดการด้าน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 3. ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 4. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 5. อาจารย์หรือนักวิชากการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ แผน ก1 ก2 และ แผน ข จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 220,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 55,000.- บาท

แผน ก1 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
  1) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์39 หน่วยกิต
    
แผน ก2 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต
  1) หมวดวิชาพื้นฐาน15 หน่วยกิต
  2) หมวดวิชาบังคับ12 หน่วยกิต
  3) หมวดวิชาเลือก3 หน่วยกิต
  4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์12 หน่วยกิต
    
แผน ข 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต
  1) หมวดวิชาพื้นฐาน15 หน่วยกิต
  2) หมวดวิชาบังคับ12 หน่วยกิต
  3) หมวดวิชาเลือก9 หน่วยกิต
  4) หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ6 หน่วยกิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560

ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ค. 64