หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

ปริญญาตรี สำนักวิชาจีนวิทยา

ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Program in Chinese Language and Culture

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Chinese Language and Culture)
ชื่อย่อ : B.A. (Chinese Language and Culture)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยบัณฑิตจะมีทักษะภาษาจีนทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งมีความสามารถด้านการแปลและการล่ามระหว่างภาษาจีนและภาษาไทย มีความรู้ด้านภาษาศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนร่วมสมัย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน มุ่งหวังว่าบัณฑิตซึ่งเป็นผลผลิตของหลักสูตร จักสามารถประยุกต์ทักษะภาษาและความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีทักษะภาษาจีน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมจีน ทั้งเชิงประวัติศาสตร์และสังคมปัจจุบัน
 2. มีทักษะด้านการแปลและการล่ามระหว่างภาษาจีนและภาษาไทย สามารถนำทักษะดังกล่าวไปประกอบอาชีพในอนาคต
 3. สามารถนำความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ
 4. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นพลเมืองคุณภาพที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดชีวิต

นักแปล ล่าม เลขานุการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการต่อยอดด้านวิชาชีพและวิชาการ

 • PLO1: มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีในการนำความรู้ภาษาจีนไปใช้ให้เกิดประโยชน์
 • PLO2: มีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน และมีความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนร่วมสมัย รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้ภาษาศาสตร์และทักษะทางภาษา เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • PLO3: มีความสามารถด้านการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย
 • PLO4: สามารถวิเคราะห์มุมมองที่แตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีนได้
 • PLO5: มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • PLO6: มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้    
 • PLO7: สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานในการเรียนและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 280,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาชีพบังคับ 84 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
       
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต