เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น การเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย (MFU Pre-University)

หมวดหมู่ข่าว: หลักสูตรระยะสั้น

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย (MFU Pre-University)

          ในปัจจุบันองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลกมีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ดังนั้นการสร้างทรัพยากรมนุษย์ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ จึงจำเป็นต้องเริ่มต้นตั้งแต่ระดับเยาวชน เพื่อเป็นการค้นหาตัวตน และส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการพัฒนาและดึงศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนเป็นการช่วยวางแผน เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนต่อในอนาคต
          เพื่อส่งเสริมในการเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับความต้องการของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้ามาเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจที่จะศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จึงจัดทำโครงการการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย (MFU Pre-University)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
โทร. 0 5391 6778
E-mail : Science@mfu.ac.th

  • 3526 ครั้ง