ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


มฟล.เยือนแคว้นบาลูจิสถาน ประเทศปากีสถาน หารือความร่วมมือทางวิชาการ

มฟล.จัดการประชุมเครือข่ายนักวิชาการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ด้วยการสนับสนุนของสถานทูตสหรัฐฯ

มฟล.จัดกิจกรรม Exchange Maximization Expo and International Festival 2023

มฟล. เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย หารือแลกเปลี่ยนอาจารย์ จัดหลักสูตรระยะสั้นพยาบาล

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เยือน มฟล. กระชับความสัมพันธ์ หลังส่งเสริมวิจัย สวล.-ชายแดนศึกษา ต่อเนื่อง

มฟล.ต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

อธิการบดี มฟล. ร่วมบรรยายใน The 5th Kunming Forum on Education Cooperation in South and Southeast Asia

ชมรมนักศึกษานานาชาติ-ชมรมอาสาพัฒนาชนบท มฟล. พัฒนาทักษะแห่งอนาคต จัดกิจกรรม MFU Social Engagement Camp 2022

มฟล.- มร.ชร. ร่วมจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัย 6 ประเทศ

มฟล.- The Oregon Health and Science University ร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์-นักวิจัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

มฟล.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตแก่นักศึกษาต่างชาติ

มฟล.ร่วมงาน QS Higher Ed Summit APAC 2022