ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


โครงการ Defense Diplomacy Towards Conflict Management, Security and Peace: A Case of Thailand and Neighboring Countries

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มฟล. ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มฟล. จัดอบรม Train the Trainer เพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศูนย์ ARCID มฟล. เจ้าภาพจัดการประชุม the 4th Mekong Dialogue: The Water-Food-Energy-Climate Nexus

นักกีฬาเพาะกาย มฟล. คว้าเหรียญเงิน จากกีฬามหาวิทยาลัย ดอกจานบ้านเชียงเกมส์

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัย 4 สถาบัน ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรัฐศาสตร์ เชิญร่วมงาน QSIF 2022

สำนักวิชานวัตกรรมสังคม ร่วมกับ Heinrich Böll Stiftung จัดเสวนาวิชาการด้านการพัฒนาระหว่างประเทศโดยมีนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วม

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "โครงสร้าง ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ กับทางเลือกและทางรอดของผู้คนในพื้นที่ชายแดน"

School of Social Innovation invited to join ARCID-BKK Online seminar

สนว.นวัตกรรมสังคม ร่วมกับ ชมรมนักเรียนเก่ามหาวิทยาลัยนาโกย่าจัดสัมมนาครั้งที่ 2 เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี

ขอเชิญส่ง บทคัดย่อและบทความ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Security and the Environment

มฟล. จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาฯ "นโยบายชายแดน: ทบทวน รื้อสร้าง นิยามใหม่"