ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "โครงสร้าง ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ กับทางเลือกและทางรอดของผู้คนในพื้นที่ชายแดน"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศครั้งที่ 5 หัวข้อ "โครงสร้าง ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ กับทางเลือกและทางรอดของผู้คนในพื้นที่ชายแดน" ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2565 ในรูปแบบ online และ onsite ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยเปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขอบเขตของเนื้อหาบทความ
    บทความที่จะนำเสนอในการประชุมนี้สามารถนำเสนอได้ทั้งบทความวิชาการและบทความวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ โดยที่จะต้องมีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกับหัวข้อและประเด็นต่างๆ ของการประชุมดังนี้
โครงสร้างกับชายแดน
-    โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนกับการพัฒนา
-    เมืองชายแดนและเมืองเครือข่ายข้ามแดน
-    การปรับตัวของสถาบันทางสังคม
-    เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ
-    รัฐกับความปั่นป่วนในพรมแดน
-    รัฐสวัสดิการกับความเป็นพลเมือง
-    ชีวชายแดน (Biometric Border)
-    โรคระบาด การควบคุม และเสรีภาพ
ทางเลือกและทางรอดของผู้คนในพื้นที่ชายแดน
-    สุขภาพและร่างกาย
-    การเดินทางและการข้ามแดน
-    ชาติพันธุ์ในพื้นที่ชายแดน
-    วัฒนธรรมในชีวิตวิถีใหม่ 


ส่งบทความและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bsid.mfu.ac.th  หรือ Facebook Page: Conference on Border Studies and International Development 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 102 ครั้ง
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม