ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


ส่วนพัฒนานักศึกษา มฟล. จัดกิจกรรมอบรมผู้นำนักศึกษา Soft skills development for future transformation

นักศึกษา มฟล. คว้าเหรียญทอง-ทองแดง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์"

ชมรมครูดอย มฟล. ออกค่ายครูดอยเติมฝันแบ่งปันเพื่อน้อง ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

มฟล. ร่วมสืบสานประเพณีไทย ส่งขบวนร่วมงาน “ลอยกระทงเทศบาลเชียงราย” ประจำปี 2566

ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

น้องใหม่ มฟล. เดินขึ้นดอยแง่มสัมผัสธรรมชาติ เรียนรู้การอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวรอบรั้วมหาวิทยาลัย

รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา “กองทุนการศึกษา เอ็กซอนโมบิล สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี” ประจำปีการศึกษา 2566 ภายในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566

มฟล. จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก ส่งเสริมนักศึกษาใหม่เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา

นศ.นิติศาสตร์-จีนวิทยา คว้ารองชนะเลิศประกวดคลิป Tiktok ต้านยาเสพติด โครงการ “สร้างเสริมภูมิคุ้มกันในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์”

มฟล. จัดกิจกรรม “พี่น้องร่วมใจ ชิงธงสำนักวิชา” นักศึกษาใหม่รวมใจร้องเพลงมาร์ช มฟล. สืบปณิธานสถาบัน สานสามัคคีน้อง-พี่

มฟล. จัดพิธีไหว้ครู นายกสภา-อธิการบดีเจิมหน้าผากรับเป็นลูกศิษย์ พร้อมให้โอวาทนักศึกษาใหม่

มฟล. จัดกิจกรรม “น้องใหม่ปลูกป่า” สืบสานปณิธาน “ปลูกป่า..สร้างคน”