มฟล. รับมอบโล่ 1 ใน 25 สถาบันการศึกษาที่ชำระ กยศ. ดีที่สุดประจำปี 2566

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 25 แห่ง และระดับอาชีวศึกษา 25 แห่ง ที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุดของประเทศ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยมีนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นผู้มอบรางวัล 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นสถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ดีที่สุด ลำดับที่ 7 ของประเทศ จากสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนทั่วประเทศกว่า 4,000 แห่ง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลดังกล่าว

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า “จากการที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้จัดอันดับข้อมูลสถิติการชำระหนี้ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศที่มีผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุน จึงได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ ประจำปี 2566 รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 แห่ง เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานของสถานศึกษาที่เข้าร่วมการดำเนินงานกองทุน โดยสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุดอันดับที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา และได้เรียงลำดับรายชื่อสถานศึกษา 25 อันดับ ดังนี้ 

    1. มหาวิทยาลัยพะเยา   

    2. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

    3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

    4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

    5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         

    6. มหาวิทยาลัยนเรศวร  

    7. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   

    8. มหาวิทยาลัยมหิดล  

    9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

    10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

    11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

    12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

    13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

    14.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

    15. มหาวิทยาลัยบูรพา  

    16. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

    17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

    18. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

    19. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

    20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

    21. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

    22. มหาวิทยาลัยทักษิณ

    23. มหาวิทยาลัยแม่โจ้          

    24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

    25. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 

  • 1618 ครั้ง
  • #ส่วนพัฒนานักศึกษา