ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


มฟล. ร่วมจัดเสวนา “ศาลากลางเชียงรายหลากหลายเรื่องเล่า” ในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

ยูเนสโก ประกาศ ‘เชียงราย’ เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ มฟล.ร่วมขับเคลื่อน

พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มฟล. เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภทรางวัล พิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ

มฟล. จัด “ลานนา เฟสติวัล” ส่งเสริมนักศึกษาเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ให้เกียรติวิพากษ์ผลงานผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มฟล. ระดับที่ 2 รุ่นที่ 1

อธิการบดี มฟล.-ผู้ว่าฯ เชียงราย เข้ากราบนมัสการพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) และร่วมชมนิทรรศการผลงานของผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มฟล.

มฟล. ร่วมเปิดกิจกรรม ‘เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021

ท่าน ว. ให้ความเมตตาตรวจให้คะแนนผลงาน ผู้เรียนหลักสูตรพุทธศิลปกรรม มฟล. โดยใช้หลักธรรมเป็นโจทย์ตีความสู่งานศิลปะ

อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ให้เกียรติวิพากษ์ผลงานผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มฟล.

มฟล. ร่วมกับ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เชิญชมนิทรรศการศิลปะ 'เปิดบ้านพุทธศิลป์' ครั้งที่2

รมว.วธ.เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มฟล.

พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง จัดดนตรีในสวนเข้าบรรยากาศเดือนแห่งความรัก