มฟล. ร่วมเปิดกิจกรรม ‘เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมจัดกิจกรรม ‘เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021 Chiangrai Sustainable Design Week - CRSDW. 2021 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดเขียงราย(หลังเก่า) อ.เมือง จ.เชียงราย โดยพิธีเปิดมีขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม และนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานเกี่ยวกับการจัดเทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021 เพื่อเป็นกิจกรรมที่รวบรวมเหล่านักสร้างสรรค์ และนักออกแบบบริการเพื่อความยั่งยืนจากหลากหลายสาขาอาชีพ ได้แก่นักออกแบบมืออาชีพ นักออกแบบรุ่นใหม่ ช่างฝีมือ ศิลปิน ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงราย
.
โดยการนำเสนอนวัตกรรมงานออกแบบเพื่อความยั่งยืนและโครงการริเริ่มใหม่ที่ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสังคม ตลอดจนเพื่อเป็นพื้นที่สนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ พบปะและแบ่งปันความรู้ด้านการออกแบบเพื่อความยั่งยืน ของนักออกแบบและนักสร้างสรรค์จากเมืองอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือและขยายช่องทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ นำไปสู่การส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการทำงานของนักสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
.
เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021 ไม่ได้จำกัดขอบเขตเพียงกลุ่มนักออกแบบหรือผู้ทำงานสร้างสรรค์เท่านั้น แต่เทศกาลยังให้ความสำคัญต่อการสร้างประสบการณ์ร่วมกับงานออกแบบในกลุ่มของผู้เปราะบางทางสังคม เด็กเยาวชน ชุมชน นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจงานออกแบบ ด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยแนวคิดการจัดเทศกาลนี้จะจัดกิจกรรมขึ้นทั่วทุกพื้นที่ในตัวเมืองเชียงราย
.
ทั้งยังมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย และกระจายไปตามย่านต่างๆ ทั่วตัวเมืองเชียงราย ได้แก่ ย่านถนนสิงหไคล ย่านฮ่อมดอย ย่านการค้าถนนธนาลัย ย่านถนนบรรพปราการ และย่านเกาะลอย ล้วนเป็นพื้นที่มากด้วยไปด้วยศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น รวมถึงย่านที่ตั้งข่วงชาติพันธุ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมให้ผู้เข้าร่วมงาน และผู้ที่สนใจได้เยี่ยมชมเมืองเชียงราย และสัมผัสกับ 5 กิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบภายในงาน ได้แก่

1. กิจกรรม Exhibition & Showcase นิทรรศการนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนมุมมองกระบวนการคิดและเทคนิคการผลิตที่มีผลต่อการดํารงชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
- กลุ่มธุรกิจ เป็นผู้ที่มีกําลังผลิตสินค้าของตนเอง หรือรับจ้างผลิตตามปริมาณ
- กลุ่มนักออกแบบ ศิลปิน และนักสร้างสรรค์ เป็นผู้ที่ใช้กระบวนการคิดในการพัฒนาออกแบบผลงานตนเองหรือทางานร่วมกับบริษัท และแบรนด์ต่างๆ
- กลุ่มองค์กรเป็นหน่วยงาน ที่ให้การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การออกแบบหรือนวัตกรรม
2. กิจกรรม Talk & Seminar การจัดเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง และประสบการณ์การออกแบบเพื่อความยั่งยืนจากนักคิด นักออกแบบ และนักสร้างสรรค์ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ
3. กิจกรรม Workshop การถ่ายทอดความรู้ กระบวนการคิด หรือทักษะฝีมือช่างโดยการทดลองปฏิบัติจริงในหลากหลายหัวข้อซึ่งจัดกระจายตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วจังหวัดเชียงราย
4. กิจกรรม Design Market การจัดสรรพื้นที่ให้กลายเป็นตลาด ที่รวบรวมร้านค้าไลฟ์สไตล์ของกลุ่มธุรกิจนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ศิลปิน ตลอดจนช่างฝีมือ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต และนักออกแบบได้ทดลองตลาด ทดลองสินค้ากับผู้ผลิต และนักออกแบบสร้างสรรค์
5. กิจกรรม Music & Performance การแสดงดนตรี และการแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วยบทเพลงหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศความสนุกสนานให้กับงานเทศกาล

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 403 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง