ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


ราคากลางงานจ้างตกแต่งภายในอาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๔)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในอาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๔)

ราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง ซื้อระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างข้อกำหนดคุณลักษณะ ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (บำรุงรักษาเครื่องเลเซอร์ Picosecond ชนิด Nd YAG พร้อมอุปกรณ์ประกอบรุ่น Pico Way ALEX HEAD PICOWAY)

มฟล. เข้ารับรางวัลเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดีเด่น ประจำปี 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้อง CaST Center (Cadaveric Surgical Trainning Center) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง