ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มฟล. ขอแสดงความยินดีกับ 8 หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565

ประจำเดือน มกราคม 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ระบบลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ จำนวน ๘ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อวัสดุงานเครื่องกล จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565