ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


มฟล.-โรงเรียนศรีสุวิช จ.ชลบุรี ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

มฟล. ต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม the Asia/Pacific Aerodrome Design and Operations Task Force หารือมาตรฐานการดําเนินงานการบินพลเรือนระดับนานาชาติ ตามมาตรฐาน ICAO

สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มฟล. จัดนิทรรศการ “จักรวาลพุทธศิลป์” ร่วมขบวนมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

มฟล. ร่วมจัดเสวนา “ศาลากลางเชียงรายหลากหลายเรื่องเล่า” ในโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

มฟล.จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดี และพิธีมอบรางวัลผลงานการประกวด Good Practice ประจำปี 2566

มฟล. ร่วมพัฒนาครูมัธยมศึกษาตอนต้น จ.เชียงราย รับการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21

ผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 2 จัดแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ ได้รับเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี และ อ.เฉลิมชัย ศิลปินแห่งชาติ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ

มฟล. ขอเชิญชมนิทรรศการ "พุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2565" วันที่ 9 - 30 กันยายน 2566 ณ ชั้น 8 ICONSIAM กรุงเทพฯ

มฟล.จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 Onsite ในรอบ 2 ปี ได้รับความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 15,000 คน

มฟล. ร่วมกับ EEC จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการ “โครงการต่อยอดการพัฒนาทักษะของครูด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน สู่การเป็น Smart Teacher และพัฒนานักเรียนสู่การเป็น Smart Local Leader”

หลักสูตรพุทธศิลปกรรม มฟล. ขึ้นทะเบียนผู้เรียนรุ่นที่ 3 พร้อมทำการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ เน้นทฤษฎีและปฏิบัติแบบเข้มข้น หวังสร้างศิลปินมืออาชีพรุ่นต่อรุ่น

มฟล. จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพแก่เจ้าหน้าที่บริการการแพทย์ฉุกเฉินกู้ภัย/กู้ชีพ 4 ตำบลรอบมหาวิทยาลัย