มฟล. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ: การเสริมสร้างทักษะในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตสำหรับบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อการพัฒนาครูชนบท ร่วมกับ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: การเสริมสร้างทักษะในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตสำหรับบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง 518 อาคาร พลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 46 คน จาก 18 โรงเรียน

คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาตร์ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันที่มีความรีบเร่ง แข่งขัน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนที่มีการใช้สื่อเทคโนโลยีมากขึ้น ส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิตของกลุ่มนักเรียน นักศึกษาเป็นอย่างมาก จากการสำรวจสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นไทยพบว่า เด็กและวัยรุ่น มีความชุกในการเกิดโรคซึมเศร้าและมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าเพิ่มสูงขึ้น โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความเครียดในเรื่องความรัก การเรียน ครอบครัว การเงิน การที่เด็กและวัยรุ่นไม่สามารถจัดการกับปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ นำไปสู่การเกิดภาวะซึมเศร้า และการใช้ความรุนแรงต่อตนเองและผู้อื่นตามมา

“กลุ่มครู อาจารย์ เป็นบุคลากรอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับนักเรียน นักศึกษา ที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตได้ หากบุคลากรกลุ่มนี้มีความรู้ด้านสุขภาพจิต ทั้งในเรื่องปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย การประเมิน คัดกรอง และส่งต่อปัญหาสุขภาพจิต เพื่อการป้องกันปัญหา และความรุนแรง รวมถึงให้การช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาเบื้องตันได้ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ครู อาจารย์ นำไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตและลดความรุนแรงของปัญหาที่จะเกิดตามมา” คณบดีกล่าว

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2567 โดยมีอาจารย์จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เป็นวิทยากรในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่

 • ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในวัยรุ่น วัยเรียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรนลิน สิงขรณ์
 • ลักษณะเด็กที่มีปัญหาอารมณ์ พฤติกรรม และการคัดกรอง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา แรงสิงห์
 • ลักษณะเด็กที่มีปัญหาทางด้านพัฒนาการ การเรียน และการคัดกรอง โดย อาจารย์อรัญญา อินสอน
 • ทักษะที่จำเป็นในการป้องกันและช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต และการส่งต่อ โดย อาจารย์สุริย์ฉาย คิดหาทอง
 • หลักการสื่อสาร วิธีการสื่อสาร และการสื่อสารเชิงบวก โดย อาจารย์ ดร.พิมพ์รัตน์ บุณยะภักดิ์
 • การให้การปรึกษาเบื้องต้น เทคนิคการสื่อสาร และเทคนิคที่ใช้ในการปรึษาเบื้องต้น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวินี ตันกุริมาน
 • ครูจะจัดการกับอารมณ์ของตนเองอย่างไร เมื่อต้องทำหน้าที่เป็นผู้ให้การช่วยเหลือ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย
 • การฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษาเบื้องต้น โดย ทีมคณาจารย์สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   
 • 84 ครั้ง
 • #สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ #ศูนย์บริการวิชาการ