ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ จัดพิธียกขันตั้งไหว้สาคุณูปมาจารย์และพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2566

มฟล.ร่วมจังหวัดเชียงราย ประกาศขับเคลื่อน ‘เชียงรายเมืองสุขภาพ (Chiang Rai Wellness City)’

มฟล. จัดพิธีวางพานพุ่มรำลึก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” เนื่องใน "วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ" ประจำปีพุทธศักราช 2566

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ จัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2565

มฟล. ผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 10 ทั้งในระดับสถาบันและระดับคณะวิชา จาก สป.อว.

มฟล. จัดทำบุญอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 นักศึกษา 3 สำนักวิชาร่วมแสดงออกถึงความเคารพและไว้อาลัย

มฟล. ร่วม MOU บ.ธัญ-ออริซ่า ผลิตบัณฑิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างผู้นำธุรกิจสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ (Creative Wellness Business Leadership)

ผู้แทน มฟล. กล่าวปาฐกถาร่วมกับ CPAFFC หารือความร่วมมือด้านการแพทย์แผนโบราณและสาธารณสุข

รพ.มฟล. จดลิขสิทธิ์ ‘ระบบจัดการจุดฝังเข็ม’ ครั้งแรกในไทย เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาด้วยศาสตร์แผนจีน

อธิการบดี มฟล. ลงนาม MOU หลักสูตรการแพทย์แผนจีนร่วมกับ Nanjing University of Chinese Medicine

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ จัดพิธียกขันตั้งไหว้สาคุณูปมาจารย์และพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปี 2565

สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ จัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2565