มฟล. ได้รับ 4 ดาวคุณภาพจาก QS World University Ranking 2021

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับ 4 ดาวคุณภาพจากการจัดระดับมหาวิทยาลัยตามระบบ QS Stars Rating โดยมีด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities) และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่เป็นหลักสูตรเด่น (Program Strength) อยู่ในระดับ 5 ดาว โดยผลที่ได้รับการจัดระดับดาวมีอายุการรับรอง 3 ปี ประกาศผลเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. กล่าวว่า มฟล. ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อรับการประเมินคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ QS Stars Rating โดย QS (Quacquarelli Symonds) ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยนานาชาติที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง การจัดระดับพิจารณาจากข้อมูลเชิงลึกและผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ 8 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การจ้างงานบัณฑิต ความเป็นนานาชาติ การวิจัย การจัดสภาพแวดล้อม นวัตกรรม การจัดลำดับสาขาวิชา และศิลปะและวัฒนธรรม

“มหาวิทยาลัยระดับ 4 ดาว ต้องมีผลการประเมินรวมไม่น้อยกว่า 550 คะแนน และต้องผ่านเงื่อนไขตามเกณฑ์มาตรฐานในหมวดบังคับ 3 เรื่องได้แก่ ต้องมีคะแนนด้านการสอนไม่น้อยกว่า 85 คะแนน คณาจารย์และนักวิจัยต้องมีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCOPUS ที่ได้รับการอ้างอิงไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อคนในรอบ 6 ปี และมีสัดส่วนนักศึกษาต่างชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 1” อธิการบดี มฟล. กล่าว

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มฟล. ได้รับระดับ 5 ดาว เพราะ มฟล. มีความเพียบพร้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นหอพักนักศึกษา ห้องสมุด สนามกีฬา โรงอาหาร ชมรมนักศึกษา โรงพยาบาล และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ซึ่งได้คะแนนการประเมินสูงถึง 81 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับระดับ 5 ดาว ในหมวดความเชี่ยวชาญเฉพาะ แม้จะเป็นหลักสูตรที่รับเฉพาะนักศึกษาเต็มเวลาที่เป็นคนไทย แต่ก็มีผลการดำเนินการตั้งแต่การรับเข้า สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ความพึงพอใจต่อการสอน อัตราการสำเร็จการศึกษา และการได้งานทำในระดับที่ดีมาก ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติจาก WFME  จึงได้รับการจัดระดับ 5 ดาว

มฟล. ยังได้รับ 4 ดาวคุณภาพในด้าน การจ้างงานของบัณฑิต (Employability) นวัตกรรม (Innovation) การสอน (Teaching) การให้โอกาสคนทุกกลุ่ม (Inclusiveness) ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยให้ทุนการศึกษาถึง 956 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 23.53 ล้านบาท นโยบายของมหาวิทยาลัยที่ว่า “นักศึกษาทุกคนที่สามารถเรียนได้ จะต้องได้เรียน และจะไม่มีใครต้องออกจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพราะความยากจน”

ด้านความเป็นนานาชาติ (Internationalization) ได้รับ 3 ดาว และ การวิจัย (Research) อยู่ในระดับ 2 ดาว

-----

ความหมายของระดับดาว

มหาวิทยาลัย 1 ดาว

ระดับดาว 1 ดวง จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีองค์ประกอบสำคัญที่จำเป็นในการให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนของตนเอง และในหลายกรณีมาจากสถาบันที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของตนเอง โดยมหาวิทยาลัย 1 ดาวมักจะมีการจัดตั้งขึ้นในเวลาประมาณ 20 ปี และถูกวางตำแหน่งให้เป็นผู้นำและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็ว

มหาวิทยาลัย 2 ดาว

ระดับดาว 2 ดวง จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพของชื่อเสียงและงานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่นและประเทศ และมักจะมีการกล่าวถึงในแวดวงการศึกษาระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัย 3 ดาว

ระดับดาว 3 ดวง จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรู้จักกันดีระดับชาติ และได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในด้านการวิจัย และบัณฑิตที่มีความสามารถจากการประเมินผลของนายจ้าง

มหาวิทยาลัย 4 ดาว

ระดับดาว 4 ดวง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากลสูง และมีความเป็นเลิศในด้านผลงานวิจัยและการเรียนการสอน มีสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์

มหาวิทยาลัย 5 ดาว

ระดับดาว 5 ดวง เป็นมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก ในเรื่องของความกว้างขวางของพื้นที่ ชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับระดับสูง มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มีงานวิจัยและคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล

แหล่งข้อมูล: www.topuniversities.com/universities/mae-fah-luang-university

  • 2639 ครั้ง