กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


มฟล. รับการตรวจประเมิน EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564

อธิการบดี มฟล. มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้นำนักศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ ตรงความต้องการนักศึกษา ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ให้เข้าร่วมโดยสมัครใจ มุ่งเน้นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร

อธิการบดีเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy ในการประชุมผู้บริหาร มฟล.

มฟล.จัดกิจกรรม อธิการบดีพบนักศึกษาและผู้ปกครอง เปิดเทอมภาคปลาย 2/2564 แบบ On-site

มฟล. ยึดหลักปฏิบัติ “No Gift Policy” ในทุกเทศกาล

ผู้บริหาร มฟล. ร่วมแสดงเจตนารมณ์การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

มฟล. จัดประชุมผู้บริหารครั้งที่ 9/2564

มฟล. ถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 5 (2565-2569) จากผู้บริหารสู่หน่วยงาน เพิ่มยุทธศาสตร์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

อธิการบดี มฟล. ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองเชิงรุก

ผู้บริหาร มฟล. จัดประชุมแนวทางการเปิดเรียน 2/2564

การประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 5 สู่หน่วยงาน

อธิการบดี มฟล. แสดงเจตจำนงในการใช้งานระบบสารบรรณออนไลน์รูปแบบใหม่ "MFU e-Office"