อธิการบดี มฟล. มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้นำนักศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ ตรงความต้องการนักศึกษา ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ให้เข้าร่วมโดยสมัครใจ มุ่งเน้นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร

หมวดหมู่ข่าว: ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

     เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ให้โอวาทและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้นำนักศึกษา มฟล. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ มีแผนการดำเนินงานชัดเจน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตรงความต้องการนักศึกษา และเปิดโอกาสให้เข้าร่วมโดยสมัครใจ ทั้งในบทบาทผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้จัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร การปลอดจากการทุจริต การสร้างวัฒนธรรมและส่งเสริมคุณธรรมในการทำงาน โดยมี ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนหัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา ร่วมให้ข้อเสนอแนะ และมีผู้นำนักศึกษา ประกอบด้วย สภานักศึกษา องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทั้ง 14 สำนักวิชา ร่วมรับมอบนโยบาย รายงานผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา และแผนการดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา ณ ห้องประชุมดอยแง่ม อาคารวันชัย ศิริชนะ และผ่านระบบออนไลน์

คลิกชมอัลบั้มภาพ

  • 1015 ครั้ง
  • #อธิการบดี #ส่วนพัฒนานักศึกษา #องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา #สภานักศึกษา