การประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 5 สู่หน่วยงาน

หมวดหมู่ข่าว: Planning-ข่าวสาร ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยโดยใช้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2569) ในการนี้ส่วนนโยบายและแผนจึงดำเนินการจัด "การประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 5 สู่หน่วยงาน" ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. โดยเป็นการประชุมออนไลน์ ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด (KPI) เพื่อชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการและเก็บข้อมูลรายการตัวชี้วัดให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบและเข้าใจ นำไปสู่การดำเนินงานและการบริหารจัดการหน่วยงานภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนภารกิจด้านต่าง ๆ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมั่นคงภายใต้ค่านิยม MFU·FIRST เพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

 |   |  666 ครั้ง