กิจกรรมการมีส่วนร่วมของอธิการบดี


อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศนโยบายสุจริตในการบริหารงาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ MFU ITA ITA การมีส่วนร่วมของอธิการบดี ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น

ผู้บริหารสำนักงบประมาณเข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงาน มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ITA การมีส่วนร่วมของอธิการบดี ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

มฟล. ศึกษาดูงาน ม.พะเยา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ITA การมีส่วนร่วมของอธิการบดี