มฟล. รับการตรวจประเมิน EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ข่าวเด่น

ระหว่างวันที่ 2–3 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงอุษณีย์ คำประกอบ เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา ดร.นนทวัฒน์ สุขผล นายชญาศักดิ์ บุญเพ็ญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภพ  สุทธนะ โดยมี อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าศูนย์ หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล และตอบคำถามต่อคณะกรรมการโดยพร้อมเพรียงกัน โดยในการประเมินนั้น จะเริ่มจากคณะกรรมการฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน ต่อจากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำเสนอข้อมูลโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการประเมินฯ และให้สัมภาษณ์ด้านการนำองค์กรและการจัดการด้านกลยุทธ์ จากนั้นคณะกรรมการประเมินสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบด้านลูกค้าและกระบวนการ และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบด้านการวิเคราะห์องค์กรสารสนเทศ การจัดการความรู้และบุคลากร 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงใช้เกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx ในการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานระดับสากลตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด

ชมประมวลภาพได้ที่นี่
วันที่ 2 พ.ย. 65
​​​​​​​วันที่ 3 พ.ย. 65

 

  • 682 ครั้ง
  • #ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร