ผู้บริหาร มฟล. จัดประชุมแนวทางการเปิดเรียน 2/2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม และ 8 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี จัดประชุมวางแนวทางการเปิดเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารวันชัย ศิริชนะ (AD1)

การประชุมดังกล่าวได้นำสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของประเทศไทยและของจัดหวัดเชียงรายมาประเมิน โดยพิจารณาร่วมกับแนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบไว้ ทั้งนี้คณะผู้บริหารที่ดูแลแต่ละด้านได้รวบรวมพร้อมนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้อธิการบดีและคณะผู้บริหารร่วมกันพิจารณาความเป็นไปได้ และวางแนวทางปฏิบัติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

สำหรับมติในการเปิดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะประกาศให้ทราบโดยเร็ว

 |   |  951 ครั้ง