มฟล. ผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 10 ทั้งในระดับสถาบันและระดับคณะวิชา จาก สป.อว.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 10 ทั้งระดับสถาบันและระดับคณะวิชา ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์กรทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติซึ่งมีหน่วยงานระดับคณะวิชา/สถาบันให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 135 หน่วยงาน แบ่งเป็นระดับสถาบัน จำนวน 10 หน่วยงาน และระดับคณะวิชา จำนวน 125 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จำนวน 44 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่ได้สิทธิ์ในการสมัครส่งรายงานการประเมินตนเอง เนื่องจากเคยได้รับการ Site visit จากโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 9  จำนวน 5 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 49 หน่วยงาน นั้น

คณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนนให้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 1 จำนวน 8 หน่วยงาน และ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 มีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินเพิ่มเติม 3 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 11 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • คณะเทคโนโลยีและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมายเหตุ : เฉพาะหน่วยงานที่ได้รับการลงพื้นที่ตรวจประเมิน ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566

 • 2369 ครั้ง
 • #สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ #ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร