ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

นักศึกษาทุน มฟล. ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

งานบริการนักศึกษาพิเศษ (DSS) จัดกิจกรรมใจถึงใจ..พี่พบน้อง ช่วยนักศึกษาพิเศษเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

อธิการบดี มฟล. ให้โอวาทแก่นักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับทุนสิรินธร ฝากฝังให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีจิตอาสา สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม

ผู้บริหาร มฟล. พบนักเรียนทุนสิรินธร แนะแนวทางเรียนรู้และใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ย้ำตั้งเป้าหมายและเส้นทางที่เลือกเอง

มฟล. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนทุนการศึกษาสิรินธรฯ รู้จักรูปแบบการเรียนรู้และการใช้ชีวิต ในมหาวิทยาลัยแห่งโอกาส

“นันทพร ก้อนรัมย์” ว่าที่บัณฑิต มฟล. ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้พิการทางสายตาสู่การเรียนภาษาจีน และเป็นผู้ทำให้เกิดตำราเรียนที่เป็นอักษรเบรลล์จีนเล่มแรกของไทย

รับสมัคร ผู้ขอรับทุนทุนการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดย บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด (ทุนต่อเนื่องตลอดการศึกษา)

มฟล. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษา กยศ. ประจำปี 2563

มฟล. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญ “ทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563

อธิการบดี ให้โอวาทนักเรียนสิรินธร หวังให้มีแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาตัวเองและพัฒนาประเทศชาติในอนาคต