งานบริการนักศึกษาพิเศษ (DSS) จัดกิจกรรมใจถึงใจ..พี่พบน้อง ช่วยนักศึกษาพิเศษเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 งานบริการนักศึกษาพิเศษ (DSS) ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรม “ใจถึงใจ พี่พบน้อง ประจำปีการศึกษา 2566” โดยมี ผศ. ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (AV) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดให้แก่นักศึกษาพิเศษของมหาวิทยาลัย

     ในช่วงแรกเป็นการบรรยายเรื่อง ครบเครื่องเรื่องการลงทะเบียนเรียนและการดำเนินงานของส่วนทะเบียนฯ โดย ส่วนทะเบียนและประมวลผล เป้นการให้ข้อมูลทางด้านการจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาพิการ เช่น การรับนักศึกษา งานระเบียนการศึกษา งานทะเบียนการศึกษา การประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ ต่อจากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ชีวิต การปรับตัว การเรียน ในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษาพิเศษผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษาพิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยสะดวกและประสบผลสำเร็จในการเรียน ส่วนในภาคบ่ายเป็นการแนะนำการใช้บริการห้องสมุดในส่วนต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียน และเยี่ยมชมหอประวัติของมหาวิทยาลัย

      ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เปิดรับนักศึกษาพิการเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่นักศึกษาสนใจและมีความเหมาะสม ทั้งยังจัดสรรทุนการศึกษาและจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนตามความจำเป็น หลายสำนักวิชาจึงมีความพร้อมในระดับหนึ่งในการดูแลและจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาเหล่านี้ อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังได้จัดหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนการเรียนและการใช้ชีวิตของนักศึกษาพิการ คือ งานบริการนักศึกษาพิเศษ หรือ DSS ในสังกัดส่วนพัฒนานักศึกษา มีที่ทำการอยู่ที่อาคารศูนย์อาหารและกิจกรรมนักศึกษา (D1) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จนนักศึกษาสามารถใช้ความรู้ความสามารถของเขาทำให้สำเร็จการศึกษาได้

 |   |  ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส  |  1517 ครั้ง